Heile dalen samla til folkevaldopplæring i Valle

Tysdag 9. januar er representantar frå Åseral, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle samla til folkevaldopplæring i Valle. To hovudtema er kraftpolitikk og heieforvaltning.

Valle-ordførar Lars Tarald Myrum helsar velkomen til folkevaldopplæring på Rysstad. - Klikk for stort bileteValle-ordførar Lars Tarald Myrum helsar velkomen til folkevaldopplæring på Rysstad. Ole Birger Lien

Med på samlinga er dagleg leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, (LVK) Jon Rolf Næss, og Lund & Co, som er sekretariat for LVK. I tilegg er alle kommunane representerte frå både politisk og administrativt nivå.

– Kraft og arealforvaltning er så viktige område at me ikkje var i tvil om at her burde ein ha ein temadag. Difor tok Valle kommune dette initiativet, sa Valle-ordførar Lars Tarald Myrum då han baud velkomen til arrangementet i Sølvgarden hotell.

Eit førtitals menneske er samla til folkevaldopplæring på Sølvgarden hotell. - Klikk for stort bileteEit førtitals menneske er samla til folkevaldopplæring på Sølvgarden hotell. Ole Birger Lien

Todelt dag

Den første delen av dagen blir temaet kraft. Rettigheiter, inntekter og utfordringar innan dette omfattande feltet er problemstillingar dei fleste kan ha noko å lære om. Lovheimla kraftinntekter, konsesjonsavgift og naturressursskatt er somme av underpunkta i den første bolken tysdag.

Arealforvaltning

Andre delen av dagen på Rysstad handlar om heieforvaltning. Sakshandsaming i kommunane, innseiingar, bruk og vern av utmarksområde, villreinproblematikk og ikkje minst situasjonen kring villreinstamma er punkt som ventar dei kring 40 frammøtte.