Velkomen til
Valle kommune

Vi har ny heimeside!

Vi set pris på di tilbakemelding dersom du oppdagar feil og manglar.  Tykkjer du at sida er bra vil vi gjerne høyre om det også.  Vi jobbar kontinuerleg med sida for å få den så informativ som råd.

Send inn ris og ros her

Informasjon frå Setesdal brannvesen vedr. gebyr for feiing og tilsyn i bygningar med fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming.

I 2016 kom det ny nasjonal forskrift der brannvesen i landet vart pålagt å utføre feiing og tilsyn på alle bygningar med fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming. Med bygningar meiner ein blant anna bustadar, fritidsbustadar, næringsbygg, støylsbuer m.m. For å gjere det enklare vert bygningane omtalt som bustadar og fritidsbustadar.

Les meir her

Valle kommunestyre vedtok i sak 31/22, den 27.04.2022 at private og landbrukseigedomar berre skal fakturerast for inntil to røykløp, med verknad frå 01.01.2024.

 Feie- og tilsynsavgift for 2023 vert sendt ut i løpet av november. Dei som har fleire enn to røykløp har blitt endra i faktureringssystemet. Dersom det er blitt feil i utsendinga, ber ein dykk om å ta kontakt med Valle kommune v/Gudrun Sagneskar på e-post gsa@valle.kommune.no ev. tlf. 90 14 70 38.

 

Rabatt på sesongkort i Brokke held fram

  • Alle ungdom frå fylte 6 år til og med 15 år betalar kun ein eigenandel på 500kr.
  • Alle som gjeng på skule i kommunen (uansett alder), anten det er på Setesdal Folkehøgskule eller Vidaregåande avdeling Valle får også 50% rabatt på sesongkort!

Dei som gjeng på skule (Setesdal folkehøskule og Setesdal vgs, avd Valle) lyt vise skulebevis.

Ordninga gjeld kun sesongkort, og kortet må kjøpast innan 31.01.2024

Politikk og innsyn

Her vil du finne informasjon om ordførar, styre, råd og utval, reglement,  og det meste som har med politikk å gjere.

Les meir om politikk