Mindre endring av detaljregulering for Vardefjødd hyttefelt, gnr/bnr 63/312 m/fl. (Plan ID: 200703).

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet av sak 35/24, den 14.05.2024, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Utsnitt frå reguleringsplan Vardefjødd hyttefelt

Endringa gjeld kart. Formålet med endringa er å justere og utvide den nordlege byggegrensa for tomt 137 i detaljreguleringsplanen med 2 meter. 
Dersom du er part, eller på annan måte har rettsleg klageinteresse, har du høve til å klaga på vedtaket, med heimel i plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, 3.ledd og forvaltningslova § 28.


Dersom du vil klaga, må du gjera det innan 06.06.2024. Klaga må setjast fram skriftleg og må vera grunngitt og underteikna av klagaren.


Planforslaget og dokumenta finnast i vårt planregister, Arealplaner.no

Der kan du og sende innspel til planen.
Innspel kan også sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no