Velferdsteknologi

«Frå varme hender til eigne hender»

Målgruppe: 

Føremålet med velferdsteknologi er først og fremst at den enkelte innbyggjar meistrer og føler seg trygg på at det er greit å bu  heime lenger enn tidlelegare. Det er derfor viktig å tideleg ta i bruk teknologi som kan støtte opp under dette. Med velferdsteknologi meinast først og fremst teknologisk assistanse som bidreg til  

• auka tryggheit, sikkerheit, sosial deltaking, medbestemmelse, kulturell aktivitet og livskvalitet.  

• å styrke den enkelte si evne til å klare seg sjølv i kvardagen til tross for sjukdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsett funksjonsevne.  

• å støtte dei pårørande.  

• å forbetre tilgjengelegheit, ressursutnytting og kvalitet på tenestetilbodet.

• å førebyggje behov for tenester eller innleggelse i institusjon.  

 

 

Lover og forskirfter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10. februar 1967 med forskrifter.

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 1. januar 2012 med forskrifter. 

 

Helse og omsorgstjenestelovens formål (§ 1-1): Lovens formål er særlig å:

  1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
  2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
  3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve å bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
  4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
  5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 
  6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og, 
  7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

 

Lov om helsepersonell mv. (hlspl) av 02. juli 1999 nr. 64.

Lovens formål (§1): 

Bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasl)av 01. juli 2001.

Lovens formål (§ 1-1): 

bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. 


Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helseog omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.