Kulturarv og UNESCO

Folkemusikk og -dans frå Setesdal - gangardans, stev og stevjing, munnharpe og hardingfele - kom i 2019 på UNESCO si representative liste over immateriell kulturarv. Føremålet med listinga er å sikre vern om UNESCO-elementet i øvre Setesdal, i kommunane Valle, Bygland og Bykle.

Rekruttering er sentralt i arbeidet kommunane driv, og vi har faste undervisingsopplegg - GORRLAUS - i alle barnehagar og grunnskular gjennom heile skuleåret. Også i kulturskulane får elevane opplæring i folkemusikk, og vi samarbeider om interkommunal stilling for folkemusikklærar.Arbeidet med UNESCO handlar også i stor grad om å styrke samarbeidet mellom det offentlege (kommunar, fylkeskommune og museum) og det frivillige, Setesdal Spelemannslag. Samskaping mellom alle aktørar som har kulturarv som satsings- og arbeidsområde er viktig for å forvalte og formidle kulturarva vår. 

Sjå meir om UNESCO på Agder fylkeskommune si heimeside: Prosjekt: Setesdalsfolk

Marit S. Kvaale