Valle kulturskule

Valle kulturskule gir opplæring innaføre ulike instrument. Du kan lære alt frå song, gitar, piano, trommer og fiolin til kveding, munnharpe og hardingfele. Vi har både tilbod om populærdans og leikarring, og  dessutan breiddetilbod for nybyrjarar, der eleven kan få prøve ut ulike instrument for å finne ut kva som passar best. Alle elevar deltek i samspel, og alle som ønskjer får opptre på konsertar og framsyningar.

I tillegg arrangerer vi kortkurs i kunst, dans m.m. i løpet av året, gjerne i samarbeid med fritidsklubben. Vi samarbeider også med fritidsklubben, og Bykle kommune, om å arrangere UKM - Ung Kultur Møtast. Vi har gratis gruppetilbod i barnehage og SFO, Musikk i livets begynnelse, Allsongstund for vaksne og song- og musikkstund på Valle bygdeheim.

I vår brosjyre for skuleåret 2024-2025 her (PDF, 421 kB) finn du mei informasjon om oss. Her (PDF, 455 kB) finn du litt ekstra informasjon om folkemusikktilbodet vårt.

Her finner du gebyrlista 2024

Søknad om plass og tildeling

Dersom ditt barn skal halde fram med same tilbod/instrument i vår kulturskule neste skuleår må du re-registrere eleven. 

Dersom ditt barn skal slutte, må du også registrere dette.

Frist 15. mai.

Rettleiing korleis du går fram:

•    Logg inn med din brukar og klikk på knapp for re-registrering (oppe til høgre i biletet).
•    Klikk på anten re-registrer eller slutt.
•    Dersom eleven ønskjer å  halde fram i kulturskulen, men byte instrument, går du til Startside for fleire fag.
•    Dersom du har fleire barn i kulturskulen, må du passe på at det er riktig barn du eventuelt avsluttar/gjer endringar for.

 Søknadsskjema finn du her

Kva for tilbod som vil bli gitt avheng av etterspurnad, tilgjengelege lærarressursar og kva for stillingssamansettingar som er mogelege. Vedtak om plass får du i løpet av sommarferien/før skulestart, per e-post. Lærar kontaktar elev/foreldre før skulestart vedrørande  tidspunkt for time.
 

Merk søknadsfrist 15.mai. Vi bed alle om å prøve å søkje innan fristen, då søknader som kjem for seint inn skapar ein del ekstraarbeid for administrasjonen. Systemet vil stenge for re-registrering og sluttmelding kort tid etter søknadsfristen. 


Hjarteleg velkomen til Valle kulturskule!