Kulturprisen

Det er eit stort tal frivillige lag og foreiningar i kommunen vår. Kulturprisen blir delt ut annakvart år (oddetalsår). Kvart år blir det lagt ned utallige ubetalte arbeidstimar av personar som gjer ein innsats for kulturlivet i Valle. Dette arbeidet er uvurderleg og er med på å gjere bygdene og grendene til levande lokalsamfunn der det er godt å bu både for unge og vaksne.

Har du framlegg til kven som bør få Valle kommune sin kulturpris?

Kulturprisen skal stimulere kulturlivet i kommunen og gi honnør for ein spesiell innsats innafor kulturfeltet. Prisen kan delast ut til enkeltpersonar eller lag og organisasjonar som har tilknyting til Valle kommune. Dersom to eller fleire kandidatar vert funne likeverdige kan prisen delast.

Veit du om ein eller fleire som fortener pris for innsatsen? Valle kommune oppmodar til å sende inn kreative og godt grunngjevne forslag!

Frist for innsending: 15. mars.

Saka blir handsama av levekårutvalet.


Prisen blir delt ut under 17.mai-arrangementet. Forslag skal sendast skriftleg til Valle kommune v/leiar kultur og fritid, pb. 4, 4746 Valle, eller som e-post til

torunn.charlotte.nyberg@valle.kommune.no