Omdisponering og deling av jordbruk

Jordlova har reglar om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord og om deling av landbrukseigedom. Det er eit landbrukspolitisk mål å sikre og samle ressursane på bruket for noverande og framtidige eigarar.

Les meir om deling på landbruksdirektoratet