Utvalde kulturlandskap UKL

Søknadsfrist for tilskot i Utvalde kulturlandskap på Rygnestad og Flateland er 15.juni. 

Lenke til søknadssida hos landbruksdirektoratet finn du her:

Landbruksdirektoratet si nettside om Rygnestad og Flateland

Rygnestad -  Flateland er eit av 51 utvalde kulturlandskap i Norge. Kommunen mottek, forbereder søknadshandsaming og fatter vedtak.

Ordninga med Utvald kulturlandskap (UKL) vart frå 1. januar 2020 overført til kommunen.

Tilskot til tiltak i UKL i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø og å sikre langsiktig skjøtsel og drift.
Tilskot kan også gjevast til tiltak for næringsutvikling når dette stimulerer til utvikling eller bruk av verdiane i området.

Tilskotet gjeld for tiltak innanfor Utvald kulturlandskap. Grunneigarar, privatpersonar og organisasjonar kan søkje om tilskot.

 

Revidert forvaltningsplan 2023 - 20233. Utvalde kulturlandskap Rygnestad og Flateland (PDF, 6 MB)