Motorferdsel i utmark

Har du behov for å nytte motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til føremål som ikkje er offentleg godkjende nytteføremål, må du søkje kommunen om fullmakt. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og å auke trivselen.

I hovudsak er bruk av motorkøyretøy til dømes redningsteneste, jord- og skogbruksnæring og faste bustader tillate etter lova, medan for ferdsel til andre føremål må du ha fullmakt frå kommunen.

Plan for bruk av motorkøyretøy i utmark 2020 - 2024 (PDF, 382 kB)

 

Her finn du kart som viser løypenettet som er definert i Plan for bruk av motorkøyretøy i utmark 2020-2024:  Kart med løyper

 

Søknadsskjema

Ordinært søknadsskjema for snøskuterløyve- perioden 2020-2024 (PDF, 616 kB)

Søknadsskjema motorisert ferdsel § 6 (PDF, 394 kB)

Søknad om ervervsløyve (PDF, 126 kB)

Legeerklæring funksjonshemma (PDF, 188 kB)

Lov og forskrift

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova)

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc

Forskrift om tillatelse til bruk av beltebil