Kommunalt næringsfond

Økonomisk støtte frå kommunens næringsfond er eit verkemiddel og støtteordning for lokal bedriftsetablering og næringsutvikling. Formålet med næringsfondet er å oppfylla kommunen sine til kvar tid gjeldande næringspolitiske målsetjingar slik dei er uttrykte i kommuneplanen og økonomiplan. 

Tilskotsordninga fokuserer på bedriftsutvikling, kompetanseheving og innovasjon. Investeringar i infrastruktur som kjem fleire verksemder eller ei heil næring til gode skal prioriterast. Søknaden skal sendast inn via portalen regionalforvaltning.no. 

Sjå retningsliner for kommunalt næringsfond Valle kommune (PDF, 159 kB) for meir informasjon 

 

Søknadsskjema på regonalforvaltning.no

Mal for forretningsplan (DOCX, 26 kB)

Vedtekter for tiltaks og næringsfondet (PDF, 59 kB)