Oppmålingsforretning

Ei oppmålingsforretning klarlegg og skildrar grenser og rettar knytt til fast eigedom (matrikkeleining).
Valle kommune leiger inn landmålar til å merke og måle eksisterande eller nye grenser i marka.