Planstrategi

Planstrategien skal gi ei oversikt over planer kommunen vil utarbeide eller revidere i løpet av perioden. Dette gjeld alt av sektorplanar innan helse, omsorg, oppvekst, folkehelse og så vidare.

Planstrategien skal og ta stilling til om kommuneplanen skal reviderast, og eventuelt kva for deler av kommuneplanen som skal reviderast. Planstrategien skal og gjere greie for kommunens utfordringar og utviklingstrekk, og vurdera behovet for planar i lys av dette. Men planstrategien er ikkje ein plan, og skal difor ikkje vere ein arena for å vedta mål og strategiar.


Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi hente inn synspunkt frå statlege og regionale styresmakter og nabokommunar.

Planstrategi Valle kommune 2020-2024 (PDF, 684 kB)