Har du ei barnevernssak gåande på ditt barn? Meir informasjon om dine rettar

Informasjon til partar i ei barnevernsak

Foreldre er pliktige til å bidra til undersøkjing etter Barnevernlova §2-2. Foreldre kan ikkje motsette seg ei undersøkjing, men kan velje å ikkje samtykke til føreselgne tiltak/hjelp fra barneverntenesta. Barneverntenesta må da vurdere sakas alvorsgrad om foreldre/partar i saka ikkje ynskjer hjelp frå barneverntenesta.  

 

Hvem er part når barneverntjenesten er inne?

 • Forvaltningsloven § 2 e) definerer part til å være en person som en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder.
 • Etter barnevernloven § 6-3 kan et barn opptre som part når det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan i særskilte tilfeller innvilge yngre barn partsrettigheter.
 • Barnet er alltid part når det skal tas bestemmelser etter bvl. §§ 4-24, 4-25 og 4-26, samt ved menneskehandel.
 • Foreldre med foreldreansvar og fast (delt) bosted for barnet etter barneloven er alltid parter.
 • Foreldre med foreldreansvar er parter dersom hjelpetiltak retter seg mot eller direkte berører vedkommende (f.eks. samværet), ved omsorgsovertakelse, regulering av samvær, fratakelse av foreldreansvar og tiltak etter bvl. §§ 4-24 og 4-25.
 • Foreldre uten foreldreansvar er part ved regulering av samvær etter omsorgsovertakelse.

 

Hvilke rettigheter har parten?

 • Partens rettigheter inntrer når de blir part og gjelder for framtidige avgjørelser. Den gjelder ikke tilbake i tid.
 • Rett til bistand fra advokat, jf. fvl. § 12; Det gis fri rettshjelp når det er fattet midlertidig tvangsvedtak eller informert om at begjæring for fylkesnemnda forberedes.
 • Rett til innsyn i opplysninger og kopi av dokumenter, jf. fvl. § 18, se også unntak i pkt. 7.7. Avslag på krav om innsyn skal være skriftlig.
 • Forhåndsvarsel. Rett til å bli varslet om fakta og vurderinger, og å få uttale seg før vedtak, jf. fvl. §§ 16 og 17. Parten skal gis en reell mulighet til å påvirke avgjørelsen. Unnlatelse kan medføre at vedtaket blir ugyldig. Hovedregel er at forhåndsvarsel skal gis skriftlig.
 • Rett til å samtykke til informasjonsinnhenting og tiltak.
 • Rett til å klage på enkeltvedtak og avgjørelser.