Vedtak av detaljreguleringsplan for Løefjødd Aust (Plan ID: 202003) - Slutthandsaming

Detaljreguleringsplan for Løefjødd Aust, plan ID 202003, vart vedteke med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 i kommunestyret den 28.02.2024 av sak 8/2024

Saksdokumenta og planen finnast i vårt planregister, HER

Vedtaket kan påklagast til Valle kommune innan 3 veker. Frist for klage vart sett til 26.03.2024

Klaga kan sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no