Må eg sende inn byggesøknad?

Om du skal bygge, endre eller rive eit tiltak på eigedomen din, må du undersøke om du må søke om løyve hos kommunen

Kva planar gjeld for min eigedom?

Før du startar må du undersøke kva planar som gjeld for eigedomen din - sjekk arealplaner.no (kommunens planregister)

  • Gjennom kommuneplanen sin arealdel vil det vere sett rammer for utnytting av eigedomen din. I tillegg kan eigedomen vere omfatta av reguleringaplanar som også kan sette grenser for kva du kan gjere.
  • Reguleringsplanar kan ha bestemmelsar som er strengare enn dei generelle reglane. Kor mykje du kan bygge på eigedomen din, er avhengig av kva planane tillegg av utnytting og kor mykje som er bygd på eigedomen frå før.

Kva skal du bygge?

  • Enkelte tiltak kan du søke kommunen om sjølv, andre tiltak må du ha hjelp av fagfolk til å søke om. Enkelte tiltak er unnatekne søknadsplikt, då treng du ikkje søke. Nedanfor har vi lista opp ei rekke tiltak der du ser om du må søke eller ikkje.

På Direktoratet for byggkvalitet finn du gode rettleiarar

Kor stort kan du bygge?

 

Gebyrregulativ 2024

Her finner du gebyrlista 2024