Jaktfelt - villrein og elg

Jaktfeltgrensene for både villrein og elg er lagt inn som eigne kartlag, sjå Jaktfeltkart

Du kan velje kva for kartlag som skal visast i menyen øvst til høgre.

Her finn du kart i pdf-format som viser jaktfelt for villrein med namn og grenser. Det er to oversiktskart, eitt for Valle austhei og eitt for Valle vesthei. Desse er i stort format, A0 og A1. Merk at arealtala som står på austhei-kartet ikkje er juridisk bindande, og ikkje er dei som brukast i tildelinga no.

Så er det mindre kart for kvart enkelt jaktfelt. Desse er bereikna for utskrift i A3. Målestokk på alle karta er 1:50 000.