Handlingsrettleiar frå uro til handling

Dette er ein handlingsrettleiar som skal sikre god sakshandsaming og gjere deg tryggare i kva du skal gjere når du er uroleg for eit barn/ungdom.

Steg 1-5 er det ein skal gjere internt i skoler, barnehagar, kultur og frivillighet, helsestasjonsteneste, tannhelseteneste eller andre tenester på grønt nivå (universelt førebyggande nivå). Det er ikkje alle tenester det er naturleg for å gjennomføre dei første stega: Gå då til steg 4 eller gjer ei skjønsmessig vurdering etter kva som passar for di sak.

Om desse stega er gjennomført og ein ser at alvoret og kompleksiteten i saka medfører at ein treng å involvere fleire instansar, er ein vidare til steg 6 (det er viktig at 1-5 då er gjennomført først). Nokre gonger kan saka avsluttast etter ein har snakka med barn og foreldre då uroa er avklart.  

Steg 7 og 8 vert berre brukte når ein vurderer at meldeplikta til barnevernstenesta er utløyst, slik det står beskrive i lova vi gir tenester etter.

Om du får opplysningar om at barnet er utsett for vald, overgrep eller annan alvorleg svikt som kan skade barnet over tid, er meldeplikta følgjeleg utløyst. Om du får kjennskap til at barnet er utsett for vald eller overgrep frå ein eller begge foreldre, skal dette ikkje takast opp med foreldra. Sjå avvergingsplikta  Meld mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep.  

Kvifor er denne rettleiaren viktig? Ein barndom varer livet ut. Barnets behov må stå i sentrum for alt vi gjer og alt vi set inn av tiltak. Er du uroleg for eit barn du kjenner? Då er du ikkje åleine. Denne handlingsrettleiaren skal hjelpe deg.